top of page

Danh mục tích sản

Thống kê trung bình

% Lãi trung bình

_

% Lỗ trung bình

_

Tỷ lệ thành công

_
_

Số ngày nắm giữ trung bình

_
Chi tiết danh mục

Ngày kết toán

Mã cổ phiếu

Số ngày nắm giữ

Vùng mua an toàn

Giá mục tiêu

Giá kết toán

Ghi chú

Thành công

Thất bại

_

_

_

_

_

_

_

Thành công

Thành công

Mã cổ phiếu

Ngành

Giá mục tiêu

Vùng mua an toàn

Biên an toàn

Giá hiện tại

Phân tích

Thành công

Thành công

Mã cổ phiếu

Ngành

Giá mục tiêu

Vùng mua an toàn

Biên an toàn

Giá hiện tại

Phân tích

--

Giai đoạn này chưa có số liệu
Trong khoảng thời gian này FIDT chưa cập nhật dữ liệu, quý khách vui lòng chọn lại khoảng thời gian khác.
Tìm hiểu về Danh mục tích sản ngay
bottom of page