top of page

Cập nhật KQKD Q3/2022 - SIP

SIP công bố KQKD quý 3/2022 với doanh thu tăng 33% và lợi nhuận sau thuế giảm 7% so với cùng kỳ. Luỹ kế 9 tháng đầu năm doanh thu SIP tăng 11% và LNST giảm 4.4%. Như vậy, SIP lần lượt hoàn thành 88% kế hoạch doanh thu và 103% kế hoạch LNTT đã đặt ra.

Bạn muốn đọc thêm?

Đăng ký idp.fidt.vn để tiếp tục đọc bài đăng dành riêng này.

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page