top of page

Cập nhật KQKD Q4/2022 - DHC

DHC công bố KQKD quý 4/2022 ghi nhận doanh thu giảm 2.3% tuy nhiên lợi nhuận sau thuế tăng 27.1% so với quý 3. Luỹ kế năm 2022 doanh thu DHC đạt 3,941 tỷ (-5.4% YoY) và LNST đạt 378 tỷ (-21.4% YoY). Như vậy, DHC lần lượt hoàn thành 101% kế hoạch doanh thu và 84% kế hoạch LNST đã đặt ra.

Bạn muốn đọc thêm?

Đăng ký idp.fidt.vn để tiếp tục đọc bài đăng dành riêng này.

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page