top of page
  • Ảnh của tác giảFIDT

29.08.22 - Index rút chân, Cú rũ hàng hay là phiên khởi động cho xu hướng giảm ?

Trade What You See, Not What You Think.

Bạn muốn đọc thêm?

Đăng ký idp.fidt.vn để tiếp tục đọc bài đăng dành riêng này.

Đăng ký ngay
bottom of page