top of page
  • Ảnh của tác giảFIDT

Nhận định về Dự thảo sửa đổi Thông tư 16 quy định việc mua/bán TPDN của tổ chức tín dụng

Bạn muốn đọc thêm?

Đăng ký idp.fidt.vn để tiếp tục đọc bài đăng dành riêng này.

Đăng ký ngay
bottom of page