top of page
  • Ảnh của tác giảFIDT

Nhận định về Thông tư 03/2023/TT-NHNN về ngưng thi hành Khoản 11 Điều 4 của Thông tư 16

Bạn muốn đọc thêm?

Đăng ký idp.fidt.vn để tiếp tục đọc bài đăng dành riêng này.

Đăng ký ngay
bottom of page