top of page

PNJ - Cập nhật KQKD tháng 7/2022

Kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh mẽ so với nền thấp cùng kỳ:

Bạn muốn đọc thêm?

Đăng ký idp.fidt.vn để tiếp tục đọc bài đăng dành riêng này.

Đăng ký ngay
bottom of page